Dječji vrtić "Tratinčica"

Upis i ispis djeteta


Zahtjev za ispis djeteta podnosi se u računovodstvu.

Obrazac za ispis možete preuzeti ovdje.  Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica možete pronaći ovdje – PRAVILNIK O UPISU DJECE 2013.

S Pravilnikom o izmjenama i dopunama  možete se upoznati u Glasniku grada Koprivnice 1./2014., str.22. – Glasnik grada Koprivnice 1. 2014.

 

 

Obrasce možete preuzeti ovdje:

zahtjev za predbilježbe

podaci o djetetu jaslice

podaci o djetetu vrtić

Ako vas zanima ostvarujete li pravo na pomoć za podmirenje troškova participacije roditelja za pohađanje dječjeg vrtića pogledajte Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (str.2)

Glasnik možete preuzeti ovdje:

Glasnik grada Koprivnice


U jaslice/vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. 8. tekuće upisne godine navršavaju godinu dana.

Zamolba za upis djeteta  podnosi se svake godine tijekom mjeseca ožujka, a primljena djeca se upisuju 1. rujna  tekuće pedagoške godine.

Ukoliko nema dovoljno mjesta za upis sve zainteresirane djece za polazak u vrtić  Povjerenstvo  za upis djece u vrtić boduje svaku zamolbu s obzirom na priložene dokumente te izrađuje upisnu rang listu. Povjerenstvo  radi  prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica (Glasnik Grada Koprivnice 1./2014.) i Pravilnika  o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu od 2013. godine .

Iznimno upis je moguć tijekom godine ako u pojedinim skupinama ima slobodnih mjesta.

Za sudjelovanje u natječaju za upis djece u vrtić prilaže se:

 • Zamolba za upis
 • Preslika rodnih listova sve djece iz obitelji
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja
 • Preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelji koji nije bio u bračnoj zajednici
 • Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja
 • Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rada, djeca smrtno stradalih pirotehničara
 • Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika osobne invalidnine sukladno zakonu o socijalnoj skrbi
 • Preslika rješenja o razvodu braka
 • Potvrda o radnom odnosu za roditelja koju izdaje nadležna služba za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj je roditelj zaposlen
 • Potvrda poslodavca o smjenskom radu za roditelja i odvojenom životu roditelja radi obavljanja poslova izvan mjesta stanovanja obitelji
 • Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu
 • Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama čl.6. alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe(63./08. I 90./10)
 • Dokaz o statusu roditelja kao redovnog učenika ili redovnog studenta
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima
 • Javnobilježnička izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i da ne prima alimentaciju za dijete samohranog  roditelja i nepotpunih obitelji
 • Uvjerenje o prebivalištu, odnosno uvjerenje o boravištu roditelja  i obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak, za roditelje koji na području Grada Koprivnice imaju prijavljeni boravak.