Dječji vrtić "Tratinčica"

Predbilježbe u vrtiću Tratinčica

Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2011/2012. traje petnaest dana, a prijave se podnose izravno Dječjem vrtiću «Tratinčica», Trg podravskih heroja 7 (kod Podravke) prema sljedećem rasporedu:

  • 28. 29. 30. ,i 31. ožujka u vremenu od 13,00 do 17,00 sati,
  • od  01. do 8. travnja 2011 .  u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

Povjerenstvo za upis  djece u vrtić  na temelju provedenog natječaju utvrditi će listu reda prvenstva za upis djece.

Na temelju članka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2011/2012. KLASA: 601-01-11-01-02, URBROJ:2137-56-03-11-47 od 08.03.2011. i članka 3. 4. i 6. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica, Povjerenstvo za upis djece u vrtić

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA UPIS  DJECE U DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2011. /2012.

U dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica ( u daljnjem tekstu: vrtić) upisuju se djeca koja do 31. 08. 2011. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

Prednost pri upisu djece u redovni program vrtića u skladu za Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i kriterijima propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarenja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/10), u slučaju većeg broja djece od broja djece planiranog za upis, ostvaruju: djeca roditelja stradalnika Domovinskog rata, djeca osoba s invaliditetom utvrđenim u visini 80% i djeca korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu, djeca roditelja civilnih invalida ili  roditelja s tjelesnim oštećenjima, djeca iz obitelji s dvoje i više djece u obitelji, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca  u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu  školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata, djeca iz nepotpunih obitelji, djeca čija su oba roditelja učenici ili redovni studenti, djeca roditelja koji rade u  smjenama ili imaju odvojeni život zbog potreba posla, djeca iz obitelji za koju Povjerenstvo za upis djece u vrtić utvrdi izuzetno težak zdravstveno-socijalni status.

Djeca roditelja s prebivalištem na području grada Koprivnice u odnosu na djecu čiji roditelji nemaju prebivalište na području grada Koprivnice imaju prednost pri upisu, bez obzira na prethodno navedene prednosti.

Za sudjelovanje u natječaju za upis djece u vrtić prilaže se:

1.      Zamolba za upis

2.      Preslika rodnih listova sve djece iz obitelji

3.      Preslika osobne iskaznice oba roditelja

4.      Preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)

5.      Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice rođenih za pokojnog roditelja

6.      Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata

7.      Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja

8.      Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu

9.      Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu

10.  Potvrdu o zaposlenju roditelja

11.  Potvrda o smjenskom radu za roditelja

12.  Preslika rješenja o doplatku za djecu za proteklu godinu (ako postoji)

13.  Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete ukoliko dijete ima teškoće u razvoju ili neke druge posebne potrebe

14.  Potvrda škole/fakulteta da je roditelj učenik/redovni student

Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2011/2012. traje petnaest dana, a prijave se podnose izravno Dječjem vrtiću «Tratinčica», Trg podravskih heroja 7 (kod Podravke) prema sljedećem rasporedu:

  • 28. 29. 30. ,i 31. ožujka u vremenu od 13,00 do 17,00 sati,
  • od  01. do 8. travnja 2011 .  u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

Povjerenstvo za upis  djece u vrtić  na temelju provedenog natječaju utvrditi će listu reda prvenstva za upis djece.

Upravno vijeće donijet će odluku u upisu djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči vrtića u roku od 30 dana od provedenog natječaja.

Djeca koja će 31. kolovoza 2011. navršiti godinu dana života upisuju se u jaslice, s djeca koja sa 31. kolovozom 2011. navršavaju tri godine života upisuju se u vrtić.

Upisi u vrtić prema listi prvenstva i potpisivanje ugovora biti će od 22. do 26. kolovoza 2011. godine.


« Povratak